بایگانی روز: 27 آذر 1401

BPMS چیست و کاربرد آن در صنعت بانکی

در صنعت مالی یک نرم‌افزار گردش کار مناسب، می‌تواند تفاوت معنی داری را برای موسسات بهره‌بردار نسبت به موسساتی که از فرایند‌های منسوخ استفاده می‌کنند ایجاد کند. سازمانی که به کمک سیستم BPMS یا نرم افزار گردش کار، خدمات مالی کارآمد و مبتنی بر نیاز‌های مشتری ارائه می‌دهد قطعاً در رقابت با موسسات مالی دیگر از مزیت‌های رقابتی بیشتری برخوردار خواهد بود.