پیشنهادات، انتقادات و شکایات

از این که شما را در صفحه پیشنهادات، انتقادات و شکایات مشتری می بینیم بسیار خرسندیم. مدیریت هلدینگ توسعه فناوری اطلاعات سینا بر این باور است که انتقادات و شکایات مشتری می تواند به توسعه و پیشرفت ما کمک کند.
از شما خواهشمندیم که بسیار صریح و راحت، انتقادات و شکایت خود را برای ما ارسال کنید.