اعضای جدید هیأت مدیره شرکت تفاس معرفی شدند

ترکیب جدید هیئت مدیره شرکت تفاس با توجه به تصمیم مجمع عمومی شرکت توسعه فناوری اطلاعات سینا اعلام شد.

ترکیب جدید هیئت مدیره شرکت تفاس با توجه به تصمیم مجمع عمومی شرکت توسعه فناوری اطلاعات سینا اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی تفاس، پس از انتصاب اعضای جدید هیئت مدیره شرکت توسعه فناوری اطلاعات سینا ترکیب جدید هیئت مدیره به شرح ذیل میباشد.

  • جناب آقای کاظم نراقیان (رئیس هیأت مدیره)
  • جناب آقای مصطفی امینی (نائب رئیس هیأت مدیره)
  • جناب آقای ابراهیم محمدی (مدیرعامل و عضو هیأت مدیره)
  • جناب آقای مهدی باستان (عضو هیأت مدیره)
  • جناب آقای محمود زمان‌زاده (مدیرعامل و عضو هیأت مدیره)