مدیرعامل و هیئت مدیره

سعید بدره
مدیرعامل و عضو هیات مدیره

کاظم نراقیان
رئیس هیات مدیره و معاونت فناوری اطلاعات بانک سینا

علی سعدی
نائب رئیس هیات مدیره و رئیس اداره حسابداری مدیریت بانک سینا