انتصاب مدیر عامل هلدینگ تفاس

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه فناوری اطلاعات سینا، با رای اعضای هیأت مدیره دکتر ابراهیم محمدی که از مدیران باسابقه نظام بانکی است، به عنوان مدیر عامل هلدینگ توسعه فناوری اطلاعات سینا (تفاس) منصوب شد.

دکتر ابراهیم محمدی به ‌عنوان مدیرعامل هلدینگ تفاس منصوب شد

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه فناوری اطلاعات سینا، با رای اعضای هیأت مدیره دکتر ابراهیم محمدی که از مدیران باسابقه نظام بانکی است، به عنوان مدیر عامل هلدینگ توسعه فناوری اطلاعات سینا (تفاس) منصوب شد.